Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.
Home /

Szkolenia otwarte

PRAWO PRACY 2020

Szkolenie jest skierowane do osób, które pracują w obszarach: HR, kadry i płace, finanse, księgowość.
 
     Termin: 
20 lutego 2020 r.
09:00 -15:00

►     Miejsce:
Gorzów Wielkopolski
WiM Biblioteka Publiczna
ul. Sikorskiego 107
 
     Program szkolenia:  

ZMIANY KODEKSU PRACY I INNYCH PRZEPISÓW 
w zakresie wydawania świadectw pracy, ochrony przedemerytalnej, dyskryminacji, mobbingu, uprawnień rodzicielskich i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

 • Istotne zmiany dotyczące procedury wydawania świadectwa pracy.
 • Zaostrzenie regulacji kodeksowej w zakresie sankcji za niewydanie świadectwa pracy w terminie.
 • Żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy albo żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy –z jakim roszczeniem do Sądu kiedy sąd wyda wyrok, a kiedy postanowienie?
 • Nowe uprawnienia pracownika objętego ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy.
 • Jakie skutki niesie za sobą otwarcie katalogu przyczyn dyskryminacji?
 • Rozszerzenie prawa pracowników dochodzenia od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu, w trakcie trwania umowy o pracę.
 • Zakres podmiotowy wprowadzonych zmian, odnośnie szczególnej ochrony przewidzianej dla członków najbliższej rodziny korzystających z uprawnień rodzicielskich.
 • Na czym polega szczególna ochrona, którą uzyskali członkowie najbliższej rodziny po nowelizacji kodeksu pracy?
 • Termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Zarzut przedawnienia.

RODO W KADRACH

 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Kwestionariusze.
 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
 • Zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.
 • Przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 • Klauzula informacyjna.
 • Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
 • Ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków.
 • Doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, monitoring poczty elektronicznej oraz używanie urządzeń lokalizujących GPS, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym.
 • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ŻFŚS od 4 maja 2019

ALIMENTY

 • Jakie zmiany przyniosła ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw  w celu poprawy skuteczności świadczeń alimentacyjnych

AKTA OSOBOWE I INNA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.
 • Papierowo czy elektronicznie? Wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • 50 lat czy 10 lat ? okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • O czym pracodawca musi informować pracownika? Nowe obowiązki?
 • Dokumentowanie czasu pracy po nowemu.
 • Wynagrodzenie na konto czy do ręki?

NOWE UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O ZMIANIE NIEKTÓEYCH USTAW W CELU WPROWADZENIA UPROSZCZEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę – jakie trzeba spełniać ustawowe wymogi.

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I INNYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW 

 • Zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • Nowe reguły pozwalające na dokonywanie potrąceń z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– podstawowe informacje                                

 • Co to jest PPK i jaki jest cel jego tworzenia?
 • Własność środków PPK
 • Zasada dobrowolności uczestnictwa pracownika w PPK.
 • Obligatoryjność zawarcia umowy o zarządzanie PPK – stopniowe wprowadzanie obowiązku w zależności od liczby osób zatrudnionych.
 • Zasady finansowania wpłat dokonywanych do PPK.
 • Kontrola funkcjonowania PPK w podmiotach zatrudniających oraz wykroczenia ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy.


►    Prowadzący: 

Ewa Przybylak

Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WSB w Gorzowie Wlkp.
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr PWSZ w Gorzowie Wlkp. oraz wieloletni wykładowca akademicki studiów w PWSZ w Gorzowie Wlkp.
Wielogodzinne doświadczenie wykładowe z zakresu prawa pracy, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, europejskiego systemu ochrony praw człowieka.
Od kilku lat prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych.
 
►     Cena:  

 • 390 zł/osobę + 23% VAT
►     Zapisz się na szkolenie:

Zapisz się
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń do nas.
Przygotujemy lub dostosujemy program do Twoich celów i potrzeb.
Martyna Gładysz-Kukulska
Training and Development Manager
Tel. +48 503 933 921
martyna@ideahr.com.pl